HomePrivacyverklaring

Privacyverklaring

Het Landelijk Referentie Centrum voor Bevolkingsonderzoek (LRCB), gevestigd aan de Wijchenseweg 101, 6538 SW Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Het Landelijk Referentie Centrum voor Bevolkingsonderzoek (LRCB) verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
• Gegevens over uw activiteiten op onze website
• Bankrekeningnummer
• Foto’s

In het kader van een overeenkomst die wij met u hebben, verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Om goederen en diensten aan u te leveren
• Voor trainingsdoeleinden
• PR (hier betreft het foto’s)

Geautomatiseerde besluitvorming:
Het LRCB) neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van het Landelijk Referentie Centrum voor Bevolkingsonderzoek) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Het Landelijk Referentie Centrum voor Bevolkingsonderzoek (LRCB) bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens Bewaartermijn
NAW gegevens: tot vijf jaar nadat de overeenkomst verlopen is.
Emailadres: tot vijf jaar na laatste emailcontact.
Foto: tot 7 jaar.
Bankrekeningnummer: tot vijf jaar nadat de overeenkomst verlopen is.
Gegevens over uw activiteiten op onze website: tot vijf jaar na laatste bezoek aan website.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Het Landelijk Referentie Centrum voor Bevolkingsonderzoek (LRCB) verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Landelijk Referentie Centrum voor Bevolkingsonderzoek (LRCB) blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken:
Het Landelijk Referentie Centrum voor Bevolkingsonderzoek (LRCB) gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het Landelijk Referentie Centrum voor Bevolkingsonderzoek (LRCB) en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lrcb.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs inclusief uw verzoek, mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Het Landelijk Referentie Centrum voor Bevolkingsonderzoek (LRCB) wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
Landelijk Referentie Centrum voor Bevolkingsonderzoek (LRCB) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@lrcb.nl.