HomeOpleidingenOpleiding mammo MB’er Ziekenhuis

Opleiding mammo MB’er Ziekenhuis

Voor het maken van mammogrammen worden werknemers ingezet met hbo-niveau (MBB’ers). Mede door de krapte op de arbeidsmarkt is er binnen het bevolkingsonderzoek borstkanker ervaring opgedaan met het opleiden en inzetten van medewerkers op Mbo niveau. De ervaringen zijn positief en het blijkt Mbo’ers na een specifieke mammografie opleiding kwalitatief goede mammogrammen kunnen maken. Ook binnen ziekenhuizen is de behoefte ontstaan om Mbo’ers een mammografie opleiding aan te beiden zodat zij de personeelsdruk kunnen ontlasten. Het LRCB biedt een specifieke mammografie opleiding aan voor Mbo’ers in de ziekenhuizen.

Voor wie Mbo’ers in de ziekenhuizen

Na afloop van de opleiding:

 1. Kan de mammo MB’er een standaard borstonderzoek verrichten met een optimale kwaliteit van mammografie volgens de criteria van het LRCB;
 2. Kan de mammo MB’er het onderzoek op een aanvaardbare wijze voor de patiënt  uitvoeren;
 3. Kan de mammo MB’er de fysisch-technische werking van het mammografie apparaat beschrijven;
 4. Heeft de mammo MB’er ‘Voorlichting en Instructie’ op het gebied van stralingshygiëne in de mammografie behaald.

Theoriedagen

De opleiding voor de mammo MB’er bestaat uit een mix van theorie en praktijk. Er is veel oog voor de leerbehoeften van de mammo MB’er. De praktijk, verzorgd door de instructielaboranten in het ziekenhuis, staat centraal en is leidend voor de duur van de gehele opleiding. Een voorwaarde hierbij is dat er in het ziekenhuis getrainde instructielaboranten zijn die het praktijkgedeelte van de opleiding op zich kunnen nemen.

Het programma is zo opgebouwd dat de mammo MB’er steeds meer in de praktijk gaat werken en het theoretische onderwijs een steeds kleinere rol gaat spelen. Desondanks is het juist voor deze doelgroep belangrijk dat er gedurende de hele opleiding contactmomenten zijn met de docenten en eventuele  mede- mammo MB’ers om vragen te stellen en praktijksituaties te bespreken.

Enkele werkvormen die gehanteerd worden tijdens de opleiding zijn: interactieve colleges, werkgroep-sessies, intervisie, online oefeningen, practicum (fysica, stralingshygiëne) en fotobesprekingen. Deze dagen worden verzorgd door vooraanstaande experts uit het vakgebied.

De MB’ers beginnen de opleiding met twee aaneengesloten introductie- en theoriedagen. De deelnemers worden als het ware ondergedompeld in de wereld van mammografie.

Tijdens deze dagen bespreken we de leerdoelen en de opbouw van de opleiding en komen de belangrijkste thema’s aan bod. De overige dagen worden verdeeld over een periode van acht weken, wat vooraf is afgestemd met het ziekenhuis, zodat er een goede aansluiting is tussen theorie onderwerpen en de praktijkoefeningen.

De theoriedagen vormen een afwisselend geheel waarin verschillende werkvormen worden ingezet en waarbij deelnemers actief aan de slag gaan met de inhoud en op deze manier een extra verdieping in de theorie maken. Ook vindt er steeds koppeling plaats tussen theorie en praktijk.

De onderdelen anatomie, natuurkunde/fysica, stralingshygiëne zullen tijdens de opleiding schriftelijk worden getoetst.


Theorie

Onderwerpen die gedurende de opleiding aan bod komen zijn:

 • natuurkunde/ fysica;
 • stralingshygiëne gericht op mammografie;
 • insteltechniek;
 • anatomie;
 • pathologie;
 • ergonomie;
 • sociale vaardigheden;
 • communicatievaardigheden;
 • bevolkingsonderzoek borstkanker.

 

Toetsing en examinering

Het toetsen en examineren van de praktijkopleiding bestaat uit twee schriftelijke toetsen en een praktijk eindbeoordeling.

De theoretische toetsen hebben betrekking op anatomie, insteltechniek, natuurkunde/fysica en stralingshygiëne.

De eindbeoordeling bestaat uit een portfoliobeoordeling en een praktijktoets waarbij de deelnemer enkele mammogrammen vervaardigt t.b.v. insteltechnische en sociale vaardigheden. De beoordeling van de begeleider (stageverslag) wordt ook in de uiteindelijk beslissing meegenomen of een deelnemer al dan niet is geslaagd. Deze examinering vindt plaats bij het LRCB. Aan de hand van de eindbeoordeling wordt bepaald of de deelnemer over de vereiste kwalificaties beschikt om als mammo MB’er in het ziekenhuis aan het werk te gaan. De deelnemer ontvangt na de eindbeoordeling een certificaat.

Vragen of meer info?

Voor vragen of meer informatie over één van onze opleidingen kunt u vrijblijvend contact opnemen via het algemeen contactformulier.

Neem contact op