Richtlijn ‘zwangeren’

Volgens de wet is het noodzakelijk om bij röntgendiagnostiek van de thorax naar een eventuele zwangerschap te vragen (1). De thoraxfoto mag in de zwangerschap gemaakt worden, mits de uterus zich niet in de stralenbundel bevindt (2).

In de praktijk kan dit voorkomen worden door ervoor zorg te dragen dat de uterus zich op minimaal 10 cm buiten de röntgenbundel bevindt. In geval dat de genoemde veiligheidsmarge van 10 cm niet toegepast kan worden, dient de röntgendiagnostiek te worden afgewogen tegen de risico’s (1).

(1) Wettekst: Zowel een verwijzend als een behandelend arts heeft de plicht te informeren bij een vrouw of er sprake is van een zwangerschap, voordat zij wordt blootgesteld aan straling (Besluit Stralingsbescherming, artikel 71). Indien mogelijk, dient de radiologische verrichting te worden uitgesteld. Als dit om medische redenen niet mogelijk is, dient specifieke aandacht uit te gaan naar de rechtvaardiging en dosis beperkende maatregelen voor de vrouw en het ongeboren kind (Besluit Stralingsbescherming, artikel 72).

(2) Advies NVKF Commissie Stralingshygiëne d.d. 17 maart 2015.